Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/orphhu27/2020.orpheus-plovdiv.eu/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL „ORPHEUS“

PLOVDIV 2020

Vladimir Martinovski (North Macedonia) | Владимир Мартиновски (Северна Македония)

Владимир Мартиновски (Скопие, 1974) е поет, разказвач, есеист, литературен критик и преводач. Преподавател в Катедра „Общо и сравнително литературознание“ на Филологическия факултет „Блаже Конески“. Автор на стихосбирките: Морска месечина (2003), Скриени песни (2005), И вода и земја и оган и воздух (2006), Квартети (2010), Побрзај и почекај (2011), Пред и по танцот (2012), Вистинска вода (2014), Внатрешни планини (2016) и Сонувани и будни песни (2017). Негови стихотворения са превеждани на близо двайсет езика. Издал е и три книги с хайбуни: Ехо од бранови (2009), Мачка во магла (2016) и Небо без ѕвезди (2016), книгата с кратки разкази Зоостпории (2019), както и сборник с поезия за деца Дур дишам се надевам (2019). Автор е и на литературно-критическите книги: Од слика до песна (2003), Споредбени триптиси (2007), Les Musées imaginaires (2009), Слики за читање (2009), Споредбени диптиси (2011), Зоон поетикон (2013), Narro ergo sum (2015) и Поетски (ре)визии (2019). Заместник-председател на Македонския ПЕН център. Носител на наградите: Братя Миладинови (за поезия), Нова Македония (за разказ) и Димитар Митрев (за критика). Занимава се и с музика, живопис и фотография.

Vladimir Martinovski (Skopje, 1974) is a poet, story teller, essayist, literary critic and translator. He works as a full professor at the Department of General and Comparative Literature at the Blaže Koneski Faculty of Philology in Skopje. He is the author of the following works of poetry: Sea Moon (2003), Hidden Poems (2005), And Water and Earth and Fire and Air (2006), Quartets (2010), Hurry Up and Wait (2011), Before and After the Dance (2012), Real Water (2014), Inner Mountains (2016) and  Dream and Awake Poems (2017). He has published three collections of haibuns: An Echo of Waves (2009), Cat in the Mist (2016) and Sky Without Stars (2016), a collection of short stories Zoo Stories (2019) amd a poetry book for children Dum Spiro Spero (2019). He is, also, the author of a number of literary theory works: From the Image to the Poem (2003), Comparative Triptychs (2007), Les Musées imaginaires (2009), Images for Reading (2009), Comparative Diptychs (2011), Zoon Poetikon (2013) and Narro ergo sum (2015). His poetry has been published in 20 languages. He is Vice President of the Macedonian PEN. Vladimir Martinovski is a winner of the following literary awards: “Brothers Miladinovci” (for poetry), “Nova Makedonija” (for short fiction) and “Dimitar Mitrev” (for literary criticism). His poetry has been translated and published in twenty different languages. He also likes to create in other forms of art, such as music, painting and photography.


ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Когато те няма се превръщам на часа във слънчоглед без слънце,

в книга без букви, в дом без врати, в дъжд без капки,

в контрабас без струни, в тротинетка без предно колелце,

в часовник без стрелки, във стих без антични стъпки,

 

в шоколад без какао, в главен град без булевард,

във жираф без врат, в оркестър без диригент,

в кондор без пера, в улица без тротоар,

в скулптура без глава и без постамент.

 

Когато те няма ставам орех без ядка,

пчела без прашинка мед или себичен

скакалец без цигулка в ръка.

 

А когато съм с тебе съм обикновен

човек който знае как да крие изкусно

че по-рано е бил всички и всичко.

 

Превод – Роман Кисьов

RANSFORMATIONS

When you’re gone, I suddenly turn into a sunflower without the sun,

In a book without letters, home without doors, rain without drops,

A double bass with no strings, a tricycle without the front wheel,

A clock without hands, a verse without an ancient metric foot,

 

Into chocolate without the cocoa, a city with no boulevard,

A giraffe without a neck, an orchestra with no conductor,

A condor without feathers, a street without a footway,

Into a sculpture with neither a head nor a pedestal.

 

When you’re gone, I’m a nut without the kernel,

A bee without a drop of honey, or a selfish

Little cricket that’s misplaced its violin.

 

And when I’m with you, I’m merely

A man who conceals so readily

All the things he used to be.

 

Translated by Kalina Janeva

ПРЕОБРАЗБИ

Кога те нема се претворам за час во сончоглед без сонце,

во книга без букви, во дом без врати, во дожд без капки,

во контрабас без жици, во тротинет без предно колце,

во часовник без стрелки, во стих без антички стапки,

 

во чоколадо без какао, во главен град без булевар,

во жирафа без врат, во оркестар без диригент,

во кондор без перја, во улица без тротоар,

во скулптура без глава и без постамент.

 

Кога те нема станувам орев без јатка,

пчела без ронка мед или себичен

скакулец без виолина в рака.

 

А кога сум со тебе сум обичен

човек кој знае да крие вешто

дека порано бил сè и сешто.


НОВИ СЪЗВЕЗДИЯ

1.

Първата част от нощта ни премина

във съставяне на нови съзвездия

 

Когато на небето видях „Заспала лястовица“

побърза да съставиш съзвездие „Възглавница“

 

Когато разпозна съзвездието „Криво лале“

събрах две-три звезди за негова подпорка

 

Когато видях съзвездието „Змиорки“

ти ми каза че цялото небе е океан

 

Когато видя съзвездието „101 бисери“

аз ти прошепнах: галактиките са като миди

 

Когато видяхме нови звездни ята

бързо им потърсихме небесни дръвчета за почивка

 

2.

И когато най-накрая успяхме да приютим

всички  звезди, комети, метеори и съзвездия

 

решихме че през втората част от нощта

и ние можем да отидем на заслужена почивка

 

3.

Утрото започна като всяко утро: погледнахме се

сякаш не знаем нищо за новите съзвездия

 

 

Превод – Роман Кисьов

NEW CONSTELLATIONS

1.

We spent the first part of the night

Piecing together new constellations

 

When I saw in the sky a “Sleeping swallow”

You hastened to draw the constellation of the “Pillow”

 

When you discerned the constellation of the “Bent Tulip”

I gathered a few stars to prop it up

 

When I saw the glistening of the “Eel” constellation

You told me that the whole sky is one big ocean

 

When you chanced on the constellation of the “101 Pearls”

I whispered: the galaxies are like oysters

 

Whenever we saw new flocks of stars

We rushed to find them heavenly trees so they can rest

 

2.

And when we finally found homes

For all the stars, comets, meteors and constellations

 

We decided we can take our deserved leave

And rest for the remainder of the night

 

3.

Next morning began as any other morning: we looked at each other,

As if we knew not of any new constellations

 

 

Translated by Milan Damjanoski

НОВИ СОЅВЕЗДИЈА

1.

 

Првиот дел од ноќта ни помина

во составување нови соѕвездија

 

Кога на небото видов „Заспана ластовица“

поита да составиш соѕвездие „Перница“

 

Кога го препозна соѕвездието „Криво лале“

собрав две-три ѕвезди за негова потпирка

 

Кога го видов соѕвездието „Јагули“

ми рече дека целото небо е океан

 

Кога го виде соѕвездието „101 бисер“

ти шепнав: галаксиите се како школки

 

Кога видовме нови ѕвездени јата им

баравме брзо небесни дрвца за починка

 

2.

И кога успеавме конечно да ги вдомиме

сите ѕвезди, комети, метеори и соѕвездија

 

решивме дека вториот дел од ноќта

и ние можеме да одиме на заслужен одмор

 

3.

Утрото почна како секое утро: се погледнавме

како да не знаеме ништо за новите соѕвездија


ОБРАТЕН ПРОФИЛ

(Errata)

 

Във

Книгата

на венчаните

се е промъкнала

грешка:

в единния граждански номер

на невястата

липсва една цифра

 

Във Книгата

на родените

се е промъкнала

грешка:

във фамилното име

на бебето

са глътнали

буква

 

Казват

че

дори и във

Египетската

Книга на мъртвите

се е вмъкнал някакъв

обратен профил,

че дори и във

Събраните произведения на

най-мъдрите ще се натъкнете

на странни грешки

 

Казват, всички се

промъкваме

с нашите

грешки:

всеки със своята

невидима

errata*

 

_______

* errata (лат.) – печатна грешка. (Б. пр.)

 

Превод - Роман Кисьов

REVERSE PROFILE

(Errata)

 

An

Error has

Sneaked by

In

The Book

Of Marriage:

The registry number

Of the bride

Lacks a digit

 

An

Error has

Sneaked by

In the Book

Of Birth:

The last name

Of the infant

Misses

A letter

 

It’s said

That

Even in

The Egyptian

Book of the Dead

A reverse profile has

Sneaked by:

That even in the

Collected works of

The most wise

Strange things slip by

 

It’s said that

We all sneak by

With our

Own mistakes:

Each with it’s own

Invisible

Errata

 

 

Translated by Milan Damjanoski

ОБРАТЕН ПРОФИЛ

(Errata)

 

Во

Книгата

на венчаните

се протнала

грешка:

матичниот број

на невестата

нема една бројка

 

Во Книгата

на родените

се протнала

грешка:

во презимето

на бебето

голтнале

буква

 

Велат

дека

дури и во

Египетската

Книга на мртвите

се провлекол некаков

обратен профил,

дека дури и во

Собраните дела на

најмудрите ќе наидете

на чудни лапсуси

 

Велат, сите се

протнуваме

со нашите

грешки:

секој со својата

невидлива

errata


© 2020 International Poetry Festival „Orpheus” – Plovdiv
Международен фестивал на поезията „ОРФЕЙ” – Пловдив